Cabbage Crafting Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Wrenn
99
15,727,265
2
99
15,616,838
3
99
15,614,631
4
Ironman  Aurora
99
14,276,716
5
99
14,029,181
6
 Kenji
99
13,639,394
7
 Staplr
99
13,608,141
8
 Koopa
99
13,575,018
9
99
13,433,368
10
 Athyr
99
13,351,858
11
 Dublo
99
13,339,385
12
99
13,299,325
13
 Corpse
99
13,128,755
14
99
13,115,175
15
 Devaux
99
13,088,919
16
 Tabou
99
13,059,774
17
99
13,036,443
18
99
13,034,600
19
 Adimus
97
11,063,555
20
96
10,281,021
21
96
10,102,509